I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów, za pośrednictwem platformy sprzedaży B2Bander.pl   
 2. Platformę̨ sprzedażową̨ B2Bander.pl prowadzi Firma ZALEWSKI-ANDER, Andrzej Zalewski z siedzibą w Łodzi, ul. Zadraż 6c, 94-243, NIP 7261115013, REGON 470992090.
 3. Platforma B2B przeznaczona jest dla klientów hurtowych, a szczegółowe warunki współpracy określone są w zakładce „Współpraca” na stronie B2Bander.pl

II. DEFINICJE

 1. „Regulamin” - warunki i zasady korzystania z platformy B2Bander.pl   
 2. “Administrator” lub „ANDER” – właściciel platformy B2Bander.pl - Firma ZALEWSKI-ANDER, Andrzej Zalewski z siedzibą Łodzi, ul. Zadraż 6c, 94-243.
 3. “Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2Bander.pl, inaczej nazywana też „Serwisem” wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się̨ przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. „Kontrahent” – "Przedsiębiorca", który zarejestrował się̨ w Platformie B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło.
 6. „Pracownik odpowiedzialny” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za udostepnienie indywidualnego loginu oraz hasła Kontrahentowi na Platformie B2B 
 7. „Konto” – zbiór danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2Bander.pl. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kontrahenta, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kontrahenta podczas rejestracji Konta.
 8. Opcja “Do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.
 9. „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej ANDER, towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kontrahenta i przyjętych przez ANDER do realizacji.
 10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie B2Bander.pl   
 11. „Przedmiot transakcji” - towary przedstawione i opisane w serwisie B2Bander.pl.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna.

W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów okażą się w chwili realizacji zamówienia niedostępne, ANDER zobowiązuje się̨ do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. Opisy oraz zdjęcia towarów wymienionych na Platformie B2B mają charakter poglądowy i mogą̨ się̨ różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2Bander.pl   

Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa w aktualnej wersji akceptująca pliki typu cookie. 

 1. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kontrahenta umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimalne wymaganie techniczne to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash.
 2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online – dostępnego na stronie B2Bander.pl. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Kontrahenta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Platformie B2B.
 3. ANDER zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 4. Kontrahent jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się̨ nie udostępniać loginu ani hasła innym podmiotom. 
 5. Kontrahent podaje dane osoby odpowiedzialnej po jego stronie, której przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Wszelkie oferty zakupu przekazane przez Kontrahenta do ANDER za pośrednictwem konta będą traktowane, jako dyspozycja zobowiązująca polegająca na złożeniu przez Kontrahenta oferty zakupu produktów umieszczonych na Platformie B2B.
 6. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, na której zamieszczona jest Platforma a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do ANDER.
 7. ANDER udostępnia klientom zdjęcia produktów na życzenie.
 8. ANDER oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kontrahenta przez osoby nieuprawnione. Każdy Kontrahent jest obowiązany do stosowania odpowiednich środków technicznych, które zminimalizują zagrożenie.

IV. TOWARY I CENY

 1. Platforma B2B przedstawia podstawową listę̨ produktów wraz z opisami. Podane ceny towarów są̨ cenami netto i wyrażone są w PLN lub EUR.
 2. Prezentowane na Platformie B2B do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego ofertą, która każdorazowo wymaga akceptacji przez ANDER. Kontrahent, za pośrednictwem Platformy B2B, ma możliwość złożenia zapytania dotyczącego konkretnego produktu.
 3. ANDER zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 4. ANDER nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również̇ za zmiany cen produktów.

V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest konieczna do składania przez Kontrahentów zamówień na Platformie B2B.
 2. Kontrahent ma dostęp do pełnego asortymentu na platformie B2B wraz z cenami i dostępnymi ilościami dopiero po zarejestrowaniu konta.
 3. W celu rejestracji Kontrahent wypełnia formularz z użyciem loginu i hasła przesłanego przez ANDER. Kontrahent ma możliwość w dowolnym momencie zmiany hasła oraz danych wprowadzonych w trakcie wypełniania formularza i rejestracji.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Kontrahent wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne,
  2. Informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą,
  3. Kontrahent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z :
  1. Przyjęciem do wiadomości i akceptację przez Kontrahenta postanowień Regulaminu Sprzedaży,
  2. Zawarciem umowy o świadczenie usług przez ANDER w postaci prowadzenia Konta,
  3. Upoważnieniem ANDER do przetwarzania danych osobowych Kontrahenta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

VI. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą̨ składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 3. Zamówienia są̨ realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00.
 4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez serwis B2B. Złożenie zamówienia jest  jednoznaczne z chęcią zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. ANDER  nie ma obowiązku weryfikacji poprawności czy prawidłowości wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 6. Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie zaakceptowane przez ANDER  jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.
 7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, ANDER może zaproponować Kontrahentowi :
  1. anulowania zamówienia w całości (wybór tej opcji zwalnia ANDER z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowania zamówienia w części (wybór tej opcji zwalnia ANDER z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ono możliwe),
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja nie jest pierwotnie możliwa).
 8. W przypadku płatności w formie przelewu Zamówienie będzie potwierdzone do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ANDER 
 9. W przypadku płatności za pobraniem Zamówienie będzie potwierdzone do realizacji bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty kurierowi za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy.
 10. ANDER  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie [w ciągu następnego dnia roboczego] poinformowany o anulowaniu Zamówienia. W tej sytuacji ANDER  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

VII. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana przez firmę̨ kurierską lub paczkomaty Inpost, chyba, że umowa zawarta miedzy stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego dla kuriera [w celu ustalenia szczegółów doręczenia przesyłki], oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach ustalonych przez kuriera lub doręczającą firmę kurierską.
 3. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń zawartości lub opakowania przesyłki.
 4. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub zawartości Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkodowy, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę̨ do złożenia reklamacji. Protokół musi być sporządzony starannie i zawierać faktyczny opis stanu przesyłki i zawartości. Stwierdzenie uszkodzeń lub braków należy jak najszybciej zgłosić do ANDER oraz bezzwłocznie przekazać do ANDER spisany z przewoźnikiem protokół szkodowy.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Płatności są realizowane w następujących formach:
  1. Szybka płatność PayU,
  2. wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
  3. przelew bankowy.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kontrahenta kartą płatniczą, ANDER  dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kontrahenta lub na wskazany numer rachunku bankowego.
 3. ANDER  wystawia Kontrahentowi fakturę̨ VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są informacje z formularza rejestracyjnego i formularza dostawy znajdującego się na Platformie B2B, które Kontrahent wprowadza podczas procesu rejestracji oraz podsumowania zamówienia.
 4. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia ANDER  do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

IX. GWARANCJA

 1. Okres gwarancji producenta [ANDER] na dostarczone produkty wynosi 12 [dwanaście] miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.
 2. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się̨ względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 3. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia ANDER  o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się̨ wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
 4. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać:
  1. dane identyfikacyjne Kontrahenta,
  2. dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,
  3. numer i datę̨ dokumentu zakupu reklamowanego towaru przez Kontrahenta 
  4. opis wady towaru,
 5. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się̨ usuniecie wady lub wymiana wadliwych części towaru, ANDER  zobowiązuje się̨ zwrócić zapłaconą cenę̨ za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, chyba, że zostały one wcześniej zatwierdzone przez ANDER. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują̨ praw Kontrahenta do domagania się̨ zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.
 6. ANDER  nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku:
  1. niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania,
  2. narażenia na działanie czynników szkodliwych,
  3. przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta – temperatura prania, prasowanie,
  4. stosowania niewłaściwych materiałów czyszczących – chemicznych.
 7. Odpowiedzialność ANDER  z tytułu wad towarów jest wyłączona, jeżeli Zamawiający lub klient końcowy we własnym zakresie dokonał próby ich usunięcia.
 8. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają̨ uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż̇ ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od ANDER 
 9. W przypadku dostarczenia przez ANDER towaru niezgodnego z zaakceptowanym zamówieniem, koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi ANDER. Na Kontrahencie ciąży obowiązek i odpowiedzialność właściwego oraz starannego zapakowania odsyłanego towaru, gwarantującego w czasie transportu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 10. W razie ujawnienia wad towaru, o których mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do ANDER, w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do uzgodnienia z ANDER  terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy wadliwego towaru. Domyślnym terminem zakończenia postepowania reklamacyjnego jest 30 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy naprawa wymaga współpracy z dostawcami zewnętrznymi.
 3. W przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę̨ jego zakupu – ANDER może zaproponować wymianę wadliwego towaru na wolny od wad. 
 4. ANDER  nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują̨ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. ANDER  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się̨ obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2Bander.pl    
 4. ANDER  nie ponosi względem Kontrahenta odpowiedzialności za straty handlowe, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia przeciwko Kontrahentowi osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, Kontrahent powinien o tym poinformować ANDER doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą̨ starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą̨ je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby ANDER  w Łodzi. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy ANDER  a Kontrahentem obowiązuje wyłącznie prawo polskie.
 7. Sugestie i pytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy:  info@b2bander.pl

 

Polityka prywatności: https://b2bander.pl/pl/content/12-polityka-prywatnosci

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą ”Malinowa Chmurka czy Lodzkie Love?

 

§1  Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest Firma ZALEWSKI-ANDER, Andrzej Zalewski z siedzibą ul. Zadraż 6c, 94-243 Łódź, identyfikująca się numerem NIP7261115013 dalej zwana „Organizatorem”.

2.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3.     Konkurs rozpoczyna się dnia 21/03/22r. a kończy się dnia 27/03/22.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)     zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)     posiadaja adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)     posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e)     wykona Zadanie Konkursowe.

3.     Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4.     Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

a.     Zostaw „like” pod postem i zaobserwuj nas

b.     Napisz, który z zestawów najlepiej pasuje do Ciebie / twojego dziecka i dlaczego?

c.      Udostępnij post na swoim profilu lub na stosies oznaczając nas @ander_hats

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.     Nagrodą w konkursie jest 5 zestawów czapek marki ANDER.

2.     Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych 5 zwycięzców, którzy w ocenie Organizatora najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz wykonają 2 pozostałe elementy zadania.

3.     Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

4.     Zwycięzców podamy w dniu 28/03/2022 na naszym profilu instagram ander_hats.

5.     Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

6.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres export@ander.net.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

7.     W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, wyłoniony zostanie kolejny nagrodzony.

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

9.     Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

10.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

11.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

12.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny podany powyżej oraz na adres e-mail export@ander.net.pl

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6.     Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.     W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail export@ander.net.pl

§ 5. Reklamacje

1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Malinowa Chmurka czy Lodzkie Love?na adres  e-mail export@ander.net.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2.     Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.     Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4.     Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 21/03/22r.

2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.ander.net.pl

4.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

5.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd wwłaściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

6.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

7.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

8.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.